Dijous, 14 de Desembre de 2017
Ajuntament de Mollerussa
Destacats
infoparticipa
Mollerussa Televisió
Twitter Ajuntament de Mollerussa
Facebook Ajuntament de Mollerussa
Seu Electrònica
indicadors de transparència
Àudio Actes
Conferència Mollerussa, avui
Viappublica
Actuacions via pública
Consulta prèvia reglament fons social
Forfait Esportiu
Fira de Mollerussa
Taxes Municiapals 2017
Ordenança reguladora de la tinença d'animals
Estereotips
Cens d'activitats
Consell Social
UNICEF
Pla de Barris
Feina Activa
Oficina Jove
Mollerussa Comercial
Correu ciutadà
Directori de Documents
L'Amistat Teatre
Museu de Vestits de Paper - Mollerussa
Piscines Municipals de Mollerussa
Biblioteca Comarcal Jaume Vila - Mollerussa
Escola Municipal de Música de Mollerussa
Centre Obert - La Banqueta
Borsa d'Habitatge
Portal d'entitats - AMollerussa
Ofertes de treball
Perfil del contractant
Visor de Mapes (WMS)
Urbanisme
Butlletí Local de Subvencións - Ajuntament de Mollerussa
Ajuntament de Mollerussa
Perfil del contractant

  (Feu clic a l'icona)

L'Ajuntament de Mollerussa us dóna la benvinguda al Perfil del Contractant.
Aquest espai virtual s'ha implantant en compliment del que preveu l'article 53 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes dels Sector Públic, amb la finalitat d'assegurar i fomentar la transparència de l'activitat contractual del sector públic així com facilitar l'accés a la documentació relativa als expedients de contractació de l'Ajuntament i el seu seguiment.


COMPOSICIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT
De conformitat amb l'article 21.4 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, es fa pública la composició de la MESA DE CONTRACTACIÓ PERMANENT de l’Ajuntament de Mollerussa per aquells contractes en els quals l’òrgan de contractació sigui el Ple. El ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el 2 de juliol de 2015, va acordar la següent composició pel mandat 2015-2019:

President
El Sr. 1er Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament.


Vocals
El Sr. Regidor responsable de l’àrea d’ Urbanisme.
El Sr. Regidor responsable de l’àrea de Finances.
El Sr. Regidor responsable de l’àrea de Contractació i Serveis Municipals
El/la portaveu del Grup Municipal CIU.
El/la portaveu del Grup Municipal PSC.
El/la portaveu del Grup Municipal ERC.
El/la portaveu del Grup Municipal PP.
Sr. Antoni Garcia Jiménez, Secretari de la Corporació.
Sr. Jesús Luño i Garcia, Interventor de la Corporació.


Secretaria
Sra. Núria Manyosa i Alcaraz.